บุคลากรด้านสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ข้อมูลปี พ.ศ. 2564

บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดพังงา

ตำแหน่ง จำนวน
แพทย์ 603
ทันตแพทย์ 130
พยาบาลวิชาชีพ 668
จพ.สาธารณสุข 132
นวก.สาธารณสุข 198
จพ.ทันตสาธารณสุข 110
อสม. 26
แพทย์ทางเลือกที่ผ่านการอบรม 60
อื่นๆ 568
ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 2
เภสัชกร 10
แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพ 6
หมอพื้นบ้านที่มีใบประกอบวิชาชีพ 1
แพทย์แผนจีนที่มีใบประกอบวิชาชีพ 0
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านการฝึกอบรม 5
แพทย์ทางเลือกมีวุฒิ/ผ่านการอบรม 0
รวม 2,524