หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลชุมชน

 • โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82020101 บ้านท่าค่าย 1 เกาะยาวน้อย
  82020102 บ้านใหญ่ 2 เกาะยาวน้อย
  82020103 บ้านน้ำจืด 3 เกาะยาวน้อย
  82020104 บ้านท่าเขา 4 เกาะยาวน้อย
  82020105 บ้านริมทะเล 5 เกาะยาวน้อย
  82020106 บ้านแหลมยาง 6 เกาะยาวน้อย
  82020107 บ้านอันเป้า 7 เกาะยาวน้อย
 • โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030201 บ้านท่านา 1 ท่านา
  82030202 บ้านปากถัก 2 ท่านา
  82030301 บ้านเหมาะ 1 เหมาะ
  82030304 บ้านในหนด 4 เหมาะ
 • โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040601 บ้านตลาดโคกกลอย 1 โคกกลอย
  82040602 บ้านโคกกลอย 2 โคกกลอย
  82040604 บ้านดอน 4 โคกกลอย
  82040606 บ้านนาใต้ 6 โคกกลอย
  82040609 บ้านนากลาง 9 โคกกลอย
  82040610 บ้านวัดเขา 10 โคกกลอย
  82040612 บ้านฝรั่ง 12 โคกกลอย
  82040613 บ้านต้นแซะ 13 โคกกลอย
 • โรงพยาบาลบางไทร
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050301 บ้านทุ่งโตนด้วนเหนือ 1 บางไทร
  82050302 บ้านทุ่งโตนด้วนใต้ 2 บางไทร
  82050303 บ้านบางไทร 3 บางไทร
  82050304 บ้านบางจ๋วน 4 บางไทร
  82050305 บ้านดอกแดง 5 บางไทร
  82050306 บ้านในปิ 6 บางไทร
  82050307 บ้านทุ่งกก 7 บางไทร
 • โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82060101 บ้านทุ่งนา 1 คุระ
  82060102 บ้านกลาง 2 คุระ
  82060107 บ้านบางซอย 7 คุระ
  82060108 บ้านทุ่งเดื่อ 8 คุระ
  82060501 บ้านทับช้าง 1 แม่นางขาว
  82060502 บ้านทางด่าน 2 แม่นางขาว
  82060503 บ้านคุระ 3 แม่นางขาว
  82060505 บ้านหัวสวน 5 แม่นางขาว
  82060508 บ้านโชคอำนวย 8 แม่นางขาว
 • โรงพยาบาลทับปุด
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82070101 บ้านทับปุด 1 ทับปุด
  82070102 บ้านปากช่อง 2 ทับปุด
  82070103 บ้านเขาเต่าใน 3 ทับปุด
  82070104 บ้านลุ่มเกรียบ 4 ทับปุด
  82070105 บ้านเขาเต่านอก 5 ทับปุด
  82070106 บ้านไทรมาศ 6 ทับปุด
 • โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080101 บ้านเขาน้อย 1 ท้ายเหมือง
  82080102 บ้านห้วยกร้าง 2 ท้ายเหมือง
  82080103 บ้านพอแดง 3 ท้ายเหมือง
  82080104 บ้านตลาดท้ายเหมือง 4 ท้ายเหมือง
  82080105 บ้านปะเต-ท่าซอ 5 ท้ายเหมือง
  82080106 บ้านลำหลัง-หินลาด 6 ท้ายเหมือง
  82080107 บ้านบนไร่ 7 ท้ายเหมือง
  82080108 บ้านลำปี-ไทยใหม่ 8 ท้ายเหมือง
  82080109 บ้านชายทะเล-ทับยาง 9 ท้ายเหมือง

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อำเภอเมือง]

 • รพ.สต. นบปริง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010201 บ้านนบปริง 1 นบปริง
  82010202 บ้านปากหรา 2 นบปริง
  82010203 บ้านบางแนะ 3 นบปริง
  82010204 บ้านปริง 4 นบปริง
  82010205 บ้านบางตง 5 นบปริง
  82010206 บ้านบางบ้า 6 นบปริง
  82010207 บ้านเผล 7 นบปริง
  82010208 บ้านโรงกลวง 8 นบปริง
 • รพ.สต. ถ้ำน้ำผุด
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010301 บ้านควน 1 ถ้ำน้ำผุด
  82010302 บ้านฝ่ายท่า 2 ถ้ำน้ำผุด
  82010303 บ้านถ้ำน้ำผุด 3 ถ้ำน้ำผุด
  82010304 บ้านหัวช้าง 4 ถ้ำน้ำผุด
 • รพ.สต. บางเตย
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010401 บ้านบางเตยเหนือ 1 บางเตย
  82010402 บ้านบางเตยกลาง 2 บางเตย
  82010403 บ้านเขาเฒ่า 3 บางเตย
  82010404 บ้านบางเสียด 4 บางเตย
  82010407 บ้านบางเตยใต้ 7 บางเตย
 • รพ.สต. เกาะเคี่ยม
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010406 บ้านกลาง 6 บางเตย
  82010408 บ้านบางพัฒน์ 8 บางเตย
  82010409 บ้านใต้ 9 บางเตย
 • รพ.สต. ตากแดด
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010501 บ้านตากแดด 1 ตากแดด
  82010502 บ้านสวนพริก 2 ตากแดด
  82010503 บ้านบางญวน 3 ตากแดด
  82010504 บ้านในงบ-ควนคา 4 ตากแดด
 • รพ.สต. สองแพรก
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010601 บ้านหินเพิง 1 สองแพรก
  82010602 บ้านสองแพรก 2 สองแพรก
  82010603 บ้านทับเหวน 3 สองแพรก
 • รพ.สต. ทุ่งคาโงก
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010701 บ้านทุ่งคาโงก 1 ทุ่งคาโงก
  82010702 บ้านบางม่า 2 ทุ่งคาโงก
  82010703 บ้านตีนเขา 3 ทุ่งคาโงก
  82010704 บ้านบางกัน 4 ทุ่งคาโงก
  82010705 บ้านทับเหรียง 5 ทุ่งคาโงก
 • รพ.สต. เกาะปันหยี
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010801 บ้านท่าด่าน 1 เกาะปันหยี
  82010802 บ้านเกาะปันหยี 2 เกาะปันหยี
 • รพ.สต. เกาะไม้ไผ่
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010803 บ้านเกาะไม้ไผ่ 3 เกาะปันหยี
 • รพ.สต. เกาะหมากน้อย
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010804 บ้านเกาะหมากน้อย 4 เกาะปันหยี
 • รพ.สต. ป่ากอ
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82010901 บ้านป่ากอ 1 ป่ากอ
  82010902 บ้านปากโตน 2 ป่ากอ
  82010903 บ้านในโตน 3 ป่ากอ
  82010904 บ้านพรุดีด 4 ป่ากอ
  82010905 บ้านนอก 5 ป่ากอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อำเภอเกาะยาว]

 • รพ.สต. เกาะยาวใหญ่
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82020201 บ้านคลองเหีย 1 เกาะยาวใหญ่
  82020202 บ้านช่องหลาด 2 เกาะยาวใหญ่
  82020203 บ้านย่าหมี 3 เกาะยาวใหญ่
  82020204 บ้านคลองบอน 4 เกาะยาวใหญ่
 • รพ.สต. โล๊ะโป๊ะ
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82020301 บ้านโล๊ะโป๊ะ 1 พรุใน
 • รพ.สต. พรุใน
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82020302 บ้านพรุใน 2 พรุใน
  82020303 บ้านอ่าวกะพ้อ 3 พรุใน
  82020304 บ้านท่าเรือ 4 พรุใน
  82020305 บ้านคลองดินเหนียว 5 พรุใน
  82020306 บ้านออก 6 พรุใน
  82020307 บ้านโละปาเหรด 7 พรุใน

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อำเภอกะปง]

 • รพ.สต. กะปง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030101 บ้านบางกุ่ม 1 กะปง
  82030102 บ้านกะปง 2 กะปง
  82030103 บ้านลำรู่ 3 กะปง
  82030104 บ้านท่ากะได 4 กะปง
 • รพ.สต. ปากพู่
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030203 บ้านปากพู่ 3 ท่านา
  82030204 บ้านบางพาง 4 ท่านา
 • รพ.สต. เหมาะ
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030302 บ้านปลายวา-ค้างคาว 2 เหมาะ
  82030303 บ้านสะพานเสือ 3 เหมาะ
 • รพ.สต. เหล
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030402 บ้านปากเหล 2 เหล
  82030403 บ้านในเหล 3 เหล
  82030405 บ้านเล็ดตอก 5 เหล
 • รพ.สต. ช้างเชื่อ
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030401 บ้านนกฮูก 1 เหล
  82030404 บ้านช้างเชื่อ 4 เหล
 • รพ.สต. สายปิหนัง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030406 บ้านสายปิหนัง 6 เหล
 • รพ.สต. รมณีย์
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030501 บ้านรมณีย์ 1 รมณีย์
  82030502 บ้านท่าหัน 2 รมณีย์
  82030504 บ้านศรีราชา 4 รมณีย์
 • รพ.สต. ปากคลอง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82030503 บ้านปากคลอง 3 รมณีย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อำเภอตะกั่วทุ่ง]

 • รพ.สต. บางทราย
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040101 บ้านชีน้อย 1 ถ้ำ
  82040102 บ้านบางทราย 2 ถ้ำ
  82040104 บ้านขุมมุด 4 ถ้ำ
 • รพ.สต. ถ้ำ
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040103 บ้านผักฉีด 3 ถ้ำ
  82040105 บ้านเชือกน้ำ 5 ถ้ำ
  82040106 บ้านโตนดินนอก 6 ถ้ำ
  82040107 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 7 ถ้ำ
  82040108 บ้านลำวะนอก 8 ถ้ำ
  82040109 บ้านโตนดินใน 9 ถ้ำ
 • รพ.สต. กระโสม
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040201 บ้านกระโสม 1 กระโสม
  82040202 บ้านถ้ำ 2 กระโสม
  82040203 บ้านกระโสมใต้ 3 กระโสม
  82040204 บ้านพรุใหญ่ 4 กระโสม
  82040205 บ้านเขาเปาะ 5 กระโสม
  82040206 บ้านหินสามก้อน 6 กระโสม
  82040207 บ้านบางหมัก 7 กระโสม
  82040208 บ้านจีน 8 กระโสม
 • รพ.สต. กะไหล
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040301 บ้านฝ่ายนา 1 กะไหล
  82040302 บ้านควน 2 กะไหล
  82040303 บ้านกะไหล 3 กะไหล
  82040304 บ้านตก 4 กะไหล
  82040305 บ้านเหนือ 5 กะไหล
  82040306 บ้านบางนุ 6 กะไหล
  82040308 บ้านสามช่องใต้ 8 กะไหล
  82040309 บ้านสามช่องเหนือ 9 กะไหล
  82040312 บ้านพรุกก 12 กะไหล
 • รพ.สต. เกาะกลาง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040307 บ้านเชียงใหม่ 7 กะไหล
  82040310 บ้านป่ายาง 10 กะไหล
  82040311 บ้านเกาะกลาง 11 กะไหล
 • รพ.สต. ท่าอยู่
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040401 บ้านตากแดด 1 ท่าอยู่
  82040402 บ้านท่าอยู่ 2 ท่าอยู่
  82040407 บ้านโคกเหรียง 7 ท่าอยู่
 • รพ.สต. บางหลาม
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040403 บ้านบางหลาม 3 ท่าอยู่
  82040404 บ้านทุ่งกรุด 4 ท่าอยู่
  82040405 บ้านต้นมวง 5 ท่าอยู่
  82040406 บ้านนาโทง 6 ท่าอยู่
 • รพ.สต. หล่อยูง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040501 บ้านหล่อยูง 1 หล่อยูง
  82040502 บ้านบางปลา 2 หล่อยูง
  82040505 บ้านควน 5 หล่อยูง
  82040506 บ้านแหลมหิน 6 หล่อยูง
  82040508 บ้านในหยง 8 หล่อยูง
  82040510 บ้านหล่อยูงตะวันออก 10 หล่อยูง
 • รพ.สต. ทองหลาง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040503 บ้านนา 3 หล่อยูง
  82040504 บ้านทองหลาง 4 หล่อยูง
  82040507 บ้านบางจัน 7 หล่อยูง
  82040509 บ้านบากัน 9 หล่อยูง
 • รพ.สต. ท่านุ่น
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040603 บ้านปากช่อง 3 โคกกลอย
  82040605 บ้านหานบัว 5 โคกกลอย
  82040607 บ้านท่านุ่น 7 โคกกลอย
  82040608 บ้านเขาปิหลาย 8 โคกกลอย
  82040611 บ้านท่าปากแหว่ง 11 โคกกลอย
  82040614 บ้านเขาปิหลาย 14 โคกกลอย
 • รพ.สต. คลองเคียน
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040701 บ้านคลองเคียน 1 คลองเคียน
  82040703 บ้านเจ้าขรัว 3 คลองเคียน
  82040704 บ้านย่านสะบ้า 4 คลองเคียน
  82040705 บ้านติเต๊ะ 5 คลองเคียน
 • รพ.สต. อ่าวมะขาม
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82040702 บ้านหินร่ม 2 คลองเคียน
  82040706 บ้านคลองใส 6 คลองเคียน
  82040707 บ้านหาดทรายเปลือกหอย 7 คลองเคียน
  82040708 บ้านอ่าวมะขาม 8 คลองเคียน

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อำเภอตะกั่วป่า]

 • รพ.สต. บางใหญ่
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050202 บ้านโคกยาง 2 บางนายสี
  82050203 บ้านท่าจูด 3 บางนายสี
  82050204 บ้านบางใหญ่ 4 บางนายสี
  82050205 บ้านบางนายสังข์ 5 บางนายสี
 • รพ.สต. บางนายสี
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050201 บ้านบางเต่า 1 บางนายสี
  82050206 บ้านบางนายสี 6 บางนายสี
  82050207 บ้านพรุเตียว 7 บางนายสี
  82050208 บ้านบางน้ำใส 8 บางนายสี
  82050209 บ้านสะพานพระ 9 บางนายสี
 • รพ.สต. น้ำเค็ม
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050402 บ้านน้ำเค็ม 2 บางม่วง รพ.สต.น้ำเค็ม
 • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050401 บ้านบางปอ 1 บางม่วง
  82050403 บ้านสนามบิน 3 บางม่วง
  82050404 บ้านบางม่วง 4 บางม่วง
  82050405 บ้านบางมรวน 5 บางม่วง
  82050406 บ้านบางหลุด 6 บางม่วง
  82050407 บ้านบางสักเหนือ 7 บางม่วง
  82050408 บ้านบางสักใต้ 8 บางม่วง
 • สถานีอนามัยตำตัว
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050501 บ้านเชิงปราง 1 ตำตัว
  82050502 บ้านบางปริก-บางเหรียง 2 ตำตัว
  82050503 บ้านนาเหนือ-หินดาน 3 ตำตัว
  82050504 บ้านบนโตน 4 ตำตัว
  82050505 บ้านตำตัว 5 ตำตัว
  82050506 บ้านวังรา 6 ตำตัว
 • รพ.สต. โคกเคียน
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050601 บ้านบางกรักนอก 1 โคกเคียน
  82050602 บ้านทุ่งหัวนา 2 โคกเคียน
  82050603 บ้านโคกเคียน 3 โคกเคียน
  82050604 บ้านบางอี 4 โคกเคียน
  82050605 บ้านนาปาตอ 5 โคกเคียน
  82050606 บ้านบางลาน 6 โคกเคียน
  82050607 บ้านบางกรักกลาง 7 โคกเคียน
  82050608 บ้านทุ่งใหญ่ 8 โคกเคียน
  82050609 บ้านบางกรักใน 9 โคกเคียน
 • รพ.สต. คึกคัก
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050701 บ้านปากวีป 1 คึกคัก
  82050702 บ้านบางขยะ 2 คึกคัก
  82050703 บ้านคึกคัก 3 คึกคัก
  82050704 บ้านทุ่งขมิ้น 4 คึกคัก
  82050705 บ้านบางเนียง 5 คึกคัก
  82050706 บ้านบางเนียง 6 คึกคัก
  82050707 บ้านบางหลาโอน 7 คึกคัก
 • รพ.สต. เกาะคอเขา
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050801 บ้านเมืองใหม่ 1 เกาะคอเขา
  82050802 บ้านนอกนา 2 เกาะคอเขา
 • รพ.สต. ปากเกาะ
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82050803 บ้านปากเกาะ 3 เกาะคอเขา
  82050804 บ้านทุ่งตึก 4 เกาะคอเขา
  82050805 บ้านบางเนียง 5 เกาะคอเขา

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อำเภอคุระบุรี]

 • รพ.สต. เตรียม
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82060103 บ้านหินลาด 3 คุระ
  82060104 บ้านเตรียม 4 คุระ
  82060105 บ้านทุ่งนางดำ 5 คุระ
  82060106 บ้านห้วยทรัพย์ 6 คุระ
  82060109 บ้านบางหว้า 9 คุระ
  82060110 บ้านบางหละ 10 คุระ
  82060111 บ้านแสงธรรม 11 คุระ
  82060112 บ้านสวนใหม่ 12 คุระ
 • รพ.สต. บางวัน
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82060201 บ้านบางวัน 1 บางวัน
  82060202 บ้านตำหนัง 2 บางวัน
  82060203 บ้านบางครั่ง 3 บางวัน
  82060207 บ้านโค้งศรราม 7 บางวัน
  82060208 บ้านไทรทอง 8 บางวัน
 • รพ.สต. ทุ่งละออง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82060204 บ้านทุ่งออง 4 บางวัน
 • รพ.สต. บางติบ
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82060205 บ้านคุรอด 5 บางวัน
  82060206 บ้านบางติบ 6 บางวัน
  82060209 บ้านบางเอียง 9 บางวัน
 • รพ.สต. เกาะพระทอง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82060301 บ้านทุ่งดาบ 1 เกาะพระทอง
  82060302 บ้านท่าแป๊ะโย้ย 2 เกาะพระทอง
  82060303 บ้านเกาะระ 3 เกาะพระทอง
  82060304 บ้านปากจก 4 เกาะพระทอง
 • รพ.สต. ทุ่งรัก
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82060504 บ้านนายทุย 4 แม่นางขาว
  82060506 บ้านทุ่งรัก 6 แม่นางขาว
  82060507 บ้านบางแดด 7 แม่นางขาว

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อำเภอทับปุด]

 • รพ.สต. โคกไคร
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82070201 บ้านโคกไคร 1 มะรุ่ย
  82070203 บ้านท่าสนุก 3 มะรุ่ย
  82070205 บ้านคลองจูด 5 มะรุ่ย
 • รพ.สต. มะรุ่ย
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82070206 บ้านปากทาง 6 มะรุ่ย
  82070207 บ้านโคกเลือด 7 มะรุ่ย
 • รพ.สต. บ่อแสน
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82070301 บ้านนา 1 บ่อแสน
  82070302 บ้านไสเสียด 2 บ่อแสน
  82070303 บ้านคลองบ่อแสน 3 บ่อแสน
  82070304 บ้านควน 4 บ่อแสน
  82070305 บ้านใหญ่ 5 บ่อแสน
  82070306 บ้านบนทุ่ง 6 บ่อแสน
  82070307 บ้านท่าไทร 7 บ่อแสน
  82070308 บ้านท่าใหญ่ 8 บ่อแสน
 • รพ.สต. ถ้ำทองหลาง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82070401 บ้านเขาตำหนอน 1 ถ้ำทองหลาง
  82070402 บ้านถ้ำทองหลางใน 2 ถ้ำทองหลาง
  82070403 บ้านถ้ำทองหลางนอก 3 ถ้ำทองหลาง
  82070404 บ้านในวัง 4 ถ้ำทองหลาง
 • รพ.สต. โคกเจริญ
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82070501 บ้านโคกสวย 1 โคกเจริญ
  82070502 บ้านทุ่งต่อเรือ 2 โคกเจริญ
  82070503 บ้านตีนวัด 3 โคกเจริญ
  82070504 บ้านหูนบ 4 โคกเจริญ
  82070505 บ้านลาน 5 โคกเจริญ
  82070506 บ้านตลิ่งชัน 6 โคกเจริญ
  82070507 บ้านหัวสะพาน 7 โคกเจริญ
  82070508 บ้านสวนพลู 8 โคกเจริญ
 • รพ.สต. บางเหรียง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82070601 บ้านบางเหรียงใน 1 บางเหรียง
  82070602 บ้านบางเหรียงใต้ 2 บางเหรียง
  82070603 บ้านคอกช้าง 3 บางเหรียง
  82070604 บ้านบางเหรียงเหนือ 4 บางเหรียง
  82070605 บ้านปากด่าน 5 บางเหรียง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[อำเภอท้ายเหมือง]

 • รพ.สต. นาเตย
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080201 บ้านนาเตย 1 นาเตย
  82080202 บ้านหัวนา 2 นาเตย
  82080203 บ้านยายนิน 3 นาเตย
  82080204 บ้านลุมพินี 4 นาเตย
  82080205 บ้านห้วยทราย 5 นาเตย
  82080206 บ้านท่าแตง 6 นาเตย
  82080207 บ้านบ่อดาน-ในไร่ 7 นาเตย
  82080208 บ้านบางคลี 8 นาเตย
  82080209 บ้านนาแฝก 9 นาเตย
 • รพ.สต. ทุ่งดอน
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080301 บ้านกลาง-ทุ่งดอน 1 บางทอง
  82080303 บ้านแร่ 3 บางทอง
  82080307 บ้านหาดทรายขาว 7 บางทอง
 • รพ.สต. บางทอง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080302 บ้านบางทอง-นาใน 2 บางทอง
  82080304 บ้านใหญ่ 4 บางทอง
  82080305 บ้านราชา 5 บางทอง
  82080306 บ้านค่าย-ดอนไทรงาม 6 บางทอง
 • รพ.สต. ทุ่งมะพร้าว
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080401 บ้านทุ่งมะพร้าว 1 ทุ่งมะพร้าว
  82080402 บ้านคลองเจริญ-เกาะนก 2 ทุ่งมะพร้าว
  82080403 บ้านฝ่ายท่า 3 ทุ่งมะพร้าว
  82080404 บ้านนาใน 4 ทุ่งมะพร้าว
  82080405 บ้านเขากล้วย 5 ทุ่งมะพร้าว
  82080407 บ้านขนิม 7 ทุ่งมะพร้าว
  82080410 บ้านควนแรด 10 ทุ่งมะพร้าว
 • รพ.สต. อินทนิน
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080406 บ้านอินทนิน 6 ทุ่งมะพร้าว
 • รพ.สต. นิคมสร้างตนเอง
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080408 บ้านนิคมพัฒนา 8 ทุ่งมะพร้าว
  82080409 บ้านนิคมสร้างตนเอง 9 ทุ่งมะพร้าว
  82080411 บ้านนิคมสามัคคี 11 ทุ่งมะพร้าว
 • รพ.สต. บกปุย
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080501 บ้านบกปุย 1 ลำภี
  82080502 บ้านตีนเป็ด 2 ลำภี
  82080503 บ้านช้างนอน 3 ลำภี
  82080504 บ้านลำภี 4 ลำภี
  82080505 บ้านเชี่ยวหลอด 5 ลำภี
  82080506 บ้านเก้าเจ้า 6 ลำภี
  82080507 บ้านคลองห้าง 7 ลำภี
 • รพ.สต. ลำภี
 • รพ.สต. ลำแก่น
  ข้อมูลหมู่บ้านและความรับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข
  รหัสหมู่บ้าน ชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล
  82080601 บ้านลำรู 1 ลำแก่น
  82080602 บ้านเขาหลัก 2 ลำแก่น
  82080603 บ้านลำแก่น 3 ลำแก่น
  82080604 บ้านท่าดินแดง 4 ลำแก่น
  82080605 บ้านทับละมุ 5 ลำแก่น
  82080606 บ้านดอนจันทร์ 6 ลำแก่น