แบบฟอร์มของกลุ่มงาน

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกจังหวัด
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกจังหวัด

 

แบบฟอร์มใบลา
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วยใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ขออนุญาตไปต่างประเทศ ใบลาพิธีฮัจย์
ใบลาอุปสมบท ใบขอยกเลิกวันลา

 

แบบฟอร์มงานการเงิน
สัญญายืมเงิน ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร แบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 

แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่
แบบขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบขอลาออกจากราชการ แบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
แบบใบสมัครพนักงานราชการ
ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ แบบประเมินพนักงานราชการ
ตัวอย่างการประเมินพนักงานราชการ แบบฟอร์มนับเกื้อกูล
บจ ๒ บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข แบบฟอร์มขอย้าย
แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) แบบฟอร์มขอโอน
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) แบบใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลช.๒)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
หนังสือรับรองสถานภาพ ขรก./รับรองเงินเดือน หนังสือลาออกจากราชการลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา เลื่อนข้ารารชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครไปปฏิบัติงานหน่วยพยาบาลไทยไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2556
แบบฟอร์มขอรับคำตอบแทน แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานราชการ
แบบแสดงเจตนาของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงใน การขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานสาธารณสุข ใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียดพนักงานกระทรวง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานกระทรวง
หนังสือลาออกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบบประเมินพนักงานกระทรวง
แบบประเมินพนักงานราชการ รายชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานการขอทำทะเบียนประวัติรับราชการ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขถึงแก่ความตาย แบบประเมินบุคคล (ชนง-อาวุโส)
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
แบบประเมินศักยภาพบุคคล (กรณีการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน (เชี่ยวชาญ)
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
1.ประกาศการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
2.ตัวอย่างแบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ EB 1

 

แบบฟอร์มงานธุรการ
บจ ๒ บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข แบบคำขอหนังสือรับรองสถานภาพของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กับ ธอส
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กบจ1บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจำ)
บจ1บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ข้าราชการ) บจ1บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(พนักงานราชการ)
เครื่องแบบสิทธิประโยชน์เครื่องราช เครื่องแบบสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
เครื่องแบบสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ เครื่องแบบสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ อธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน template
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา ตัวอย่างหนังสือภายนอก
ตัวอย่างหนังสือภายใน หนังสือประทับตรา
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน
แบบฟอร์มคำสั่ง ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่ง
หนังสือภายนอกและคำสั่งเสนอ ผวจ. ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยาม

 

แบบฟอร์มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แบบฟอร์มข้อมูลคนพิการ ปี 2555

 

แบบฟอร์มงานยานพาหนะและพัสดุ
แบบฟอร์มใบขออนุญาติใช้รถยนต์ แบบฟอร์มรายงานแจ้งความชำรุดบกพร่องของพัสดุ
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ2560 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ใบเบิก-จ่ายพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ใบเบิกพัสดุ

 

แบบฟอร์มงานส่งเสริม
มาตราฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขปี2559 แนวทางการปฏิบัติและดำเนินงาน MCATT
แบบฟอร์มผู้พิการทางขา แนวทางการดำเนินงานเก็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
แนวทางการดำเนินงานลดหวานมันเค็ม ลดอ้วน ลดโรค มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก-มค56
แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปี 2557

 

แบบฟอร์มงานคุ้มครองผู้บริโภค
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการจัดซื้อยา แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์

 

แบบฟอร์มงานนิติกร
แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แบบรายงานผลการจัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการใช้รถยนต์ราชการ

 

แบบฟอร์มงานแพทย์แผนไทย
เอกสารการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมฯ แบบการคำนวณคะแนน ผลการประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.)